همین که آخرین پستش مال امسال بوده جای امیدواری یعنی هنوز هست. یعنی خیلی هم دور نشده. یعنی خیلی هم بیخیالی طی نمی کند. یعنی هنوز هم دوست دارد بنویسد.

یعنی هنوز هم توی فانتزی های ذهنی اش هست پیدا کردن روزهایی که از صبح که چشم وا می کند فقط دلش بخواهد بنویسد.

یعنی هنوز دل دارد!