دیگر دلم گواهی بد نمی دهد.خیلی هم حالش خوب است!

فقط کمی حس می کند مسئولیتش بیشتر شده است!!!نیشخند