در این زمانه ی بی های و هوی لال پرست

خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست!