مرهم به دست و ما را مجروح می گذاری؟!

.............................................................................................................

این را هم می خواستم بگویم که وقتی دورند دوستشان دارم، وقتی دارند نزدیک می آیند می ترسم ازشان!