می دانید!دارم فکر می کنم معنی دموکراسی را کاملاً‌ فهمیدم!

ممنونم از تمامی دست اندر کاران مملکتی مان که معنی کامل اسلام را به همه نشان دادند! دیگر انتظار دیگری از آدم ها نداشته باشد لطفاً!

خوب نشان دادید صداقت را!

جای انکاری دیگر نمانده!