فکر کردم که خواب را دریابم، شاید دولت خاموشی های مورد نظر خودی نشان دهند...فکر کردم شاید کمی از این داروی فراموشی ها نصیبم شود...

اما نه آن می آید نه کمی اوضاع بهتر می شود...

آفتاب! دفعه ی بعد کِی طلوع می کنی بر سرزمین من؟همش خودت را پنهان می کنی...تو هم شرم داری از دیدن این صحنه ها...