چه نقشیست!چه نقشیست!در این تابه ی دل ها

                                                              غریبست،غریبست،ز بالاست خدایا!