دوستت دارم

بیشتر از دیروز

ترسی ندارم از هیچ کس و هرکس

که تو را دارم عزیز...