بهونه امسال با تاخیر از طرف من تبریک می شنود.

تولد امسال بهونه با همه ی سال ها فرق می کند. بهونه کادوی تولدش را هم از عزیزترین فرد گرفته است و چقدر دوستش دارد. بهونه باورش نمی شود این همه خوشی و خوش بختی را!

بهونه...بهانه...هیچ وقت به این واژه ها و زیبایی معنایشان این قدر دقیق نشده بودم...بی بهانه نمی توان زیست...

خیلی دوستت دارم بهانه.تو را هم دوست دارم بهونه!

...........................................................................................................

پ.ن:

تماشایی ست پیچ و تاب آتش، ها...خوشا بر من

که پیچ و تابِ آتش را تماشا می کنم هر شب!