معاشران گره از زلف یار باز کنید                   شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند              و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

رباب و چنگ به بانگ بلند می گویند                     که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید

هر آنکسی که درین حلقه نیست زنده به عشق    بر او نمرده به فتوی من نماز کنید 

امشب از آن شب هاست که تکرار نمی شوند...هیچ وقت...

متشکرم خدا!