فال حافظ شب یلدای امسال:

حافظ وظیفه ی تو دعا گفتن است و بس

در بند آن مباش که نشنید یا شنید