سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است!
.

.

.

با این همه....