مثال تور ماهیا،تار دلم ز هم گسسته

می خوام بگیرم دامنت،با این دو دست پینه بسته

دلم میون سینه ام به خون نشسته

مثال قایق های پیر در هم شکسته...

 

...کاش این آهنگ را شنیده باشید...

و آن قدر ننوشتم که بهانه ی نوشتنم شد بابا!!!

دعامان کنید!