عطسه...سرفه...باز هم سرفه...اشک می آید از چشم هایم...

چقدر خاک نشسسته روی این صفحه...

دوستان وبلاگیم را از دست داده ام، آدرس وبلاگ های خوب را یادم رفته،خیلی اتفاق افتاده...

همه اش اما بد نبوده... کار می کنم، کارم را دوست دارم، همکارانم را نیز هم.تجربه های جدید را هم دوست دارم. به طور کلی خیلی هم بد نیست. قسمت بدِ ماجرا، اینجا نیامدنم است...

 کاش بتوانم کنار بیایم و زیاد بخوانم و زیاد بنویسم...

مثل آنوقت ها...