کار گروهی آسان نیست، درست....

اصلا سخت هم هست، باشد...

اما چرا سعی مان را نمی کنیم؟ چرا نمی خواهیم کمی همدل باشیم؟ چرا همیشه ی همیشه جبهه گیری می کنیم؟