گفتمش نقاش را از زندگی نقشی بکش

با قلم نقش حبابی بر لب دريا کشيد

تولد تولد تولدم مبارک

نيمه ی شعبان هم به همگی مبارک و مرسی که بهم لطف داشتين