قرار بود روزنامه‌نگار شوم. یعنی من قرارِ خاصی نداشتم. زمین و زمان خیلی دلشان می‌خواست من روزنامه‌نگار شوم. اما نشد...

تشویق هم شدم ها. استادهایم هنوز هم تشویق می‌کنند ها...

اما سر از دنیای نشر درآوردیم...

چرا نشد را تقریباً فهمیده‌ام ها، اما سردرگمِ بقیه‌ش هستم هنوز...