تو مهربان بودی

                      آغاز ماجرا اما

چه سخت تشنه ی جام محبتت بودم

سخن تمام نشد

                      ختم ماجرا پيدا   

هميشه با تو نشستن تلاش بی ثمری بود

  بازم واقعا مرسی از نظراتتون که بهم قوت قلب ميده.  و اميدوارم همتون موفق باشين.