خیلی فرق کرده‌ام با سال‌های قبل.

حرف می‌زنم بر خلاف قبل‌ها که زل می‌زدم به شیشه‌ی جلو و سکوت بودم و سکوت، اما پر از حرف...