محرم امسال مثل هیچ سالِ دیگر نبود.

محرم امسال یک عالم حرف برای من داشت...

با محرمِ امسال، من بزرگ‌تر شدم... و نزدیک‌تر.

مدیون آن بالایی‌ام زیاد!

 

ممنون!