چندین گلدان جدید دارم. جنگلِ قشنگی می‌شود در خانه‌ام. چیزی نمی‌دانم از نگه‌داری گل و گیاه. آنقدر می‌دانم که گل و گیاه‌ها، یعنی که خانه سبز می‌شود. سبزِ سبز. بوی بابا هم می‌پیچد در خانه.

راضی‌ام!