بعضی روزها دز هیچ کدام از روزهای هفته نمی گنجند. نه شنبه اند نه یکشنبه و نه هیچ یک از روزهای دیگرِ هفته.

این روزها خودشان هویت دارند. مستقل و محکم.