روز مفید...

روز پر از انرژی...

پردیس مرکزی...

درس...

دوست...

برادر...

دوستش داشتم زیاد!