با مریم رفتیم کتاب خریدیم. یک عالم...

شعر، متن‌های «دفترهای سالخوردگی» احمدرضا احمدی...

راه رفتیم در انقلاب...

علیرضا قربانی گوش دادیم...آرام آرام زمزمه‌اش کردیم...

درس خواندم...

حس دانشجویی دوباره بال و پر گرفت در من...

کاش این روزها هرگز از خاطرم نروند...