کتاب ها و مجله های نخوانده ام جلوی چشمانم رژه می روند مدام.

این کنکور اگر تمام شود...