دانه دانه ی نظرهایی که برایم می نویسید را می خوانم. ممنون!