خیلی کم پیش آمده است در کارم که اشتباهی کرده باشم که مستقیم مسئولش خودم بوده باشم و بعداً برایش استرس بگیرم...

حالا همان حالم...