جاده يعنی دوباره ديدارت

جاده يعنی منم گرفتارت

جاده يعنی رسيدن از غربت

تکيه دادن کنار ديوارت

جاده يعنی تمام شب غمگين

سرنهادن به جان تب دارت

گريه کردن و اشک باريدن

روی اندام چون سپيدارت

بی تو اما هميشه در رويا

محو چشمان خواب و بيدارت

جاده خطی ست تا اقاقی ها

جاده سبز است مثل ديدارت

ehsasetoon nesbat be jade chie? mano ke hamishe yade safar mindaze.yade didare dobare.shoma chi?