آرزو بر جوانانی مثل من عیب است. آنقدر آرزو می کند و حال ندارد بهشان برسد که ناامید می شود.