قصه گفتن و بازگو کردن واقعیت، یا شجاعت می خواهد یا صمیمیت.