گاهی به آن هایی که کار نمی کنند و خانه نشسته اند خیلی حسودیم می شود!