هیچ وقت عکاس خوبی نمی شوم

سوژه ها برای ما صبر نمی کنند. باید بجنبی بلکه رسیدی شکارشان کنی!

سوژه های صبور هم که انگشت شمارند!