خیلی حس بدی ست که آرام آرام جزئیات صورتش دارد یادت می رود. عکسش را باید نگاه کنی تا بیاد بیاوری