سلام دوست جونای گلم.

خيلی خيلی معذرت می خوام ازتون که دير آپ کردم.آخه کامپيوترم وضعش خيلی خراب بود و تازه درست شده. البته يکی از دوستام می گفت اين جوری محبوبيت و طرفدارات کم ميشه ولی اميدوارم واقعا اين جوری نباشه. راستی معذرت که اين دفعه فونتم اينه.آخه وردم هم خرابه.

   خب ديگه زياد مزاحمتون نميشم.

به اميده اين که فراموشم نکنين.و مرسی از اونايی که نگرانم شده بودن.

 

 

          همه ی درد من اين است که می پندارم

                                    ديگر ای دوست من دوست نداری باشم.