چشمانم را می بندم. فرصت ها پشت پلک هایم چرخ چرخ می زنند. بازشان می کنم. هنوز همان جا هستند. مانده اند. شاید هرگز نروند