فانتزی‌ام این است که بنشینم توی تراس بزرگ و روبه‌رویم هیچ نباشد و بخوانم و بنویسم هِی!