یک روزهایی هستند که می‌دانی هزار تا کار داری، اما از بدو ورود به محل کار، کارت نمی‌آید!