الآن: 

می شورم و می سابم بلکه اعصابم آرامتر شود و دلخوریم کمتر!