روزمرگی و درگیر معاش شدن دوست داشتن را از آدم ها می گیرد