بعضی حرف ها را باید در دلت مدفون کنی.بعد چند وقت یک بار هم رویشان خاک بریزی که مبادا بیرون بزنند.هرگز به زبان نیاورشان! هرگز!