یک سری آدم‌ها هستند در محل کارم که از صبح که وارد می‌شوم سوال می‌پرسند. یکریز! بی‌وقفه. این می‌رود آن یکی می‌آید!

اما یک آدم‌هایی هم هستند که از صبح بی سر و صدا می‌نشینند و کار می‌کنند. درست هم کارشان را می‌کنند اما تعداد سوال‌هایشان یک دهم بقیه هم نیست!

خدا زیادشان کند!