امروز استارت زدیم.

از این اداره به آن اداره.

با تصوری موهوم از آینده!