ارشد قبول شدم. رشته ای که می خواستم. دانشگاهی که می خواستم. فقط چهار روز خوانده بودم!

وقتی امروز توی سایت نتایج را دیدم ذوق کردم. دویدم زنگ زدم به نادر. بعد به مامان. بعد هایده و پگی و لادن. بعد چهار تا از دوستانم. 

هی گشتم دنبال کسی که از یادم رفته. پیدا نکردم. حالا که آرام شدم پیدایش کردم..

خیلی وقت است دیگر نیست که بدوم و خبرهای خوب را به گوشش برسانم...