احساس می کنم آرام آرام دارم تحلیل می روم. کارها بیشتر از توانم اند. 

استراحت لطفا!