آدم‌ها راحت و زود برایم غریبه می‌شوند جدیداً.

مسئولیتی داشتم در کسوت دبیر یک جلسه. مسئولیتم عوض شد و دیگر دبیر آن جلسه نبودم. یک ماه نشده اعضای آن جلسه تک تکشان برایم غریبه شدند.

انگاری دیگر دوست نداشتم ببینمشان!