از صبح پنجاه بار اینجا را باز کردم و بستم بلکه حرف دلم را بنویسم... نشد...