فهمیده‌ام رانندگی خیلی حال خوبی برایم به همراه دارد. آهنگ‌های چارتار و دنگ شو و پالت و نامجو را پشت سر هم بریزم توی فلش و از صبح هزار جا بروم و رانندگی کنم.

باور کن حس مفید بودن بیشتری دارم نسبت به کارهای دیگر با رانندگی!