دوست داشتم امشب از تو بنویسم

دوست داشتم امشب برای تو بنویسم...

هیچ نیامد!