خاصیت‌های عجیبی دارند این فصل امتحان‌ها.

از قبلش هیچ خاطره‌ای ندارم انگاری. از وقتی یادم می‌آید امتحان داشته‌ام.