سینما یک خوبی خیلی بزرگ دارد. 

توی پناه تاریکی اش حتی وقتی هوا روشن است هم پی توانی زار زار گ یه کنی.